University of Minnesota College of Veterinary Medicine

مقدمه

University of Minnesota College of Veterinary Medicine هر روز از طریق برنامه های آموزشی ، تحقیقاتی ، خدماتی و ترویجی بر زندگی حیوانات و افراد تأثیر می گذارد. ما به آموزش دامپزشکان آینده و فعلی و دانشمندان زیست پزشکی و کشف دانش و مهارت های جدید اختصاص داده ایم.

University of Minnesota College of Veterinary Medicine که در سال 1947 تأسیس شد ، تنها کالج دامپزشکی مینه سوتا است. این دانشکده که دارای اعتبار کامل است ، نزدیک به 4000 دامپزشک و صدها دانشمند فارغ التحصیل شده است.

دانشکده کالج به دلیل تعالی تدریس و تحقیق در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است. تحقیقات مربوط به امضا شامل بیماریهای عفونی ، ژنومیک ، طب مقایسه ای ، حفاظت از رپتور ، بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی و لبنیات ، خوک و طب پرندگان است.

مکان ها

  • 5455, Minneapolis

سوالات