University of Florida

مقدمه

برجستگی در آموزش ، تحقیقات علوم دارویی و مراقبت از بیمار که سلامت و سلامتی افراد و جوامع را بهینه می کند.

ما زندگی دیگران را به صورت محلی و جهانی از طریق جو کشف بهبود می دهیم تا رهبران آینده داروسازی و علمی را توسعه دهیم ، از تحقیقات در طیف وسیعی از کشف دارو گرفته تا استفاده از دارو در جامعه پشتیبانی کنیم ، پیشرفت داروسازی را برای بهینه سازی مراقبت بیمار محور و مراقبت های بهداشتی ارائه دهیم ، و یادگیری مادام العمر را تقویت کنید.

مکان ها

  • 2611, Gainesville

برنامه ها

موسسه همچنین ارائه می دهد:

سوالات