Tecnológico de Monterrey - ITESM

مقدمة

اقرأ الوصف الرسمي

fachada

ÙØ­Ù

Tecnológico د٠ÙÙÙتÙر٠ÙÙ Ùؤسسة خاصة Ø ØºÙر ربحÙØ© Ø ÙستÙÙØ© ÙغÙر Ùرتبطة باÙأحزاب اÙسÙاسÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ©. تأسست عا٠1943 بÙض٠رؤÙØ© رج٠اÙأعÙا٠اÙÙÙسÙÙÙ ÙÙجÙÙÙ٠غارزا سادا .

ÙÙدع٠عÙÙÙ ÙÙ Ùب٠اÙجÙعÙات اÙØ£ÙÙÙØ© تتÙÙÙ Ù٠اÙÙادة اÙبارزÙÙ Ù٠جÙÙع اÙحاء اÙبÙØ§Ø¯Ø ÙÙتزÙØ© اÙجÙدة Ù٠اÙتعÙÙ٠اÙعاÙÙ ÙتطÙÙر اÙÙÙسÙÙ.46882_rsz_medium_mapa.pngاÙحر٠اÙجاÙعÙØ ÙÙÙا 31 ÙÙتبا Ù 21 ÙÙاتب اÙاتصا٠اÙدÙÙÙØ©. اÙÙا تÙد٠اÙ٠تدرÙب اÙÙادة Ùع رÙØ­ اÙÙØ¨Ø§Ø¯Ø±Ø©Ø ÙاÙحس اÙØ¥ÙساÙÙ ÙعÙÙ ÙستÙ٠عا٠Ù٠اÙتÙاÙسÙØ©.

اÙÙؤسسة Ù٠اÙجزء اÙعÙÙÙ Ù٠أÙض٠اÙجاÙعات اÙخاصة Ù٠اÙعاÙÙ ÙÙÙا ٠جاÙعة QS اÙتصÙÙ٠اÙعاÙÙÙ. ÙÙ Ø­Ù٠تعتبر Ùدرسة EGADE اÙأعÙا٠أÙض٠ÙÙÙØ© إدارة اÙأعÙا٠Ù٠اÙÙÙسÙÙ ÙØ£ÙرÙÙا اÙÙاتÙÙÙØ©.

ÙÙÙÙا ÙQuacquerelli سÙÙÙÙدس جاÙعة اÙترتÙØ¨Ø ÙÙ٠أÙض٠جاÙعة خاصة Ù٠اÙÙÙسÙ٠٠عÙ٠رأ٠أرباب اÙعÙÙØ ÙاÙÙÙسÙ٠اÙصÙرة اÙجاÙعة رÙÙ ÙØ§Ø­Ø¯Ø ÙÙÙ٠عÙد Ùذا اÙÙستÙÙ ÙÙس٠Ù٠جاÙعة ÙÙØ´ÙغاÙØ Ø¬Ø§Ùعة بÙسط٠ÙجاÙعة دÙÙÙ.

اÙÙر٠ÙدÙÙاdiferencia

براÙج اÙدراسات اÙعÙÙا ÙاÙتعÙÙÙ ITESM اÙتÙÙÙذ٠تÙÙر ÙÙÙØ© اÙطرح اÙØ°Ù ÙشتÙ٠عÙ٠اÙعدÙد Ù٠اÙÙÙتجات ÙاÙخدÙات ÙÙÙساÙÙØ© Ù٠تطÙÙر اÙÙشارÙØ¹Ø Ùادرة عÙ٠اÙÙÙاÙسة دÙÙÙØ§Ø ÙترÙز عÙÙ Ùتائج اÙأعÙا٠ÙاÙÙدÙرÙ٠اÙتÙÙÙØ°ÙÙ٠عاÙÙØ© اÙحس اÙبشرÙ.

ÙتتÙÙز اÙبراÙج حسب:

  • براÙج تطÙÙر اÙÙحتÙ٠اÙجÙدة تدرس ÙÙ Ùب٠اÙÙعÙÙÙ٠اÙÙؤÙÙÙ٠تأÙÙÙا عاÙÙا Ù٠اÙÙعرÙØ© ÙاÙخبرة ..
  • ÙÙÙجÙØ© اÙتدرÙس ٠اÙتعÙ٠اÙت٠ترÙز عÙ٠ح٠اÙÙشاÙ٠اÙØ­ÙÙÙÙØ© Ù٠اÙعÙ٠باستخدا٠أدÙات ÙÙتÙÙÙØ° اÙÙÙرÙ.
  • جÙÙ ÙاÙتÙاÙ٠بÙÙ Ùر٠عاÙÙØ© اÙأداء ÙÙتزÙØ© بتطÙÙر اÙÙشارÙع اÙت٠تسÙÙ Ù٠تحسÙÙ Ùتائج ÙÙظÙاتÙÙ.
  • اÙتحÙÙ Ù٠اÙØ£Ùراد اÙÙشارÙÙÙ Ù٠اÙدÙرات ÙاÙبراÙج اÙت٠تÙÙÙÙÙ Ù٠اÙتدرÙب ٠تص٠إÙÙ ÙستÙÙات أعÙÙ Ù٠اÙأداء ÙÙعط٠ÙÙ٠اÙأدÙات اÙÙازÙØ© ÙتحÙÙ٠اÙشرÙØ© اÙرائدة ÙÙ Ùجا٠دÙر Ù٠تحÙÙ٠أÙدا٠اÙشرÙØ© Ø¥Ù٠اÙØ£ÙاÙ.
  • Ùظا٠Multicampus اÙØ°Ù ÙÙد٠تغطÙØ© ÙØ·ÙÙØ© ÙدÙÙÙØ© Ø Ø¨Ø§ÙإضاÙØ© Ø¥ÙÙ ÙجÙد تحاÙÙات Ùع ÙختÙ٠اÙجاÙعات ÙاÙÙؤسسات.

ÙÙذا ÙØ£Ùثر TECNOLOGICO د٠ÙÙÙتÙر٠Ù٠اÙØ®Ùار اÙاÙض٠Ù٠اÙعÙÙا ÙاÙتعÙÙ٠اÙتÙÙÙØ°Ù Ù٠اÙÙÙسÙÙ.

اÙÙÙÙذج اÙتعÙÙÙÙmodeloتعتÙد براÙج اÙدراسات اÙعÙÙا ÙاÙتعÙÙ٠اÙتÙÙÙØ°Ù ÙÙ Tecnológico de Monterrey عÙÙ "alt =" اÙÙÙÙذج اÙتعÙÙÙ٠اÙحاÙÙ ÙاÙÙبتÙر ÙاÙرائد اÙØ°Ù Ùستخد٠ÙÙÙجÙØ© اÙحاÙØ© Ø ÙتطÙÙر اÙÙشرÙع Ù / أ٠اÙØ£Ùشطة اÙتجرÙبÙØ© اÙت٠تسÙØ­ بزÙادة اÙØ¥ÙتاجÙØ© بسبب اÙتطبÙ٠اÙÙعرÙØ© اÙÙÙرÙØ© اÙÙÙتسبة ÙÙرصة ÙتÙÙÙد اÙشبÙات.

  • ÙÙØ´Ùر اÙترÙÙز Ùح٠اÙتÙÙÙØ°Ø ÙÙ Ù٠اÙÙسؤÙ٠ع٠تÙÙÙد اÙÙعرÙØ© اÙخاصة بÙÙØ ÙراÙÙÙ Ù٠جÙÙع اÙØ£ÙÙات أستاذÙØ Ø§ÙØ°Ù ÙÙترض دÙر اÙÙرشد.
  • اÙبراÙج اÙÙدعÙÙØ© ÙÙ Ùب٠اÙÙعÙÙÙ٠عÙ٠درجة اÙدÙتÙرا٠ÙاÙÙدÙرÙ٠اÙتÙÙÙØ°ÙÙ٠إÙÙاÙات عاÙÙØ© Ùع ÙÙ٠تعرÙÙ ÙظÙÙØ© ÙÙتازة.
  • Ø£ÙÙÙÙØ© عاÙÙØ© ٠٠استخدا٠اÙتÙÙÙÙÙجÙØ§Ø Ù Ø§ÙÙÙسر Ù٠عÙÙÙØ© اÙتعÙÙ٠٠اÙتعÙÙØ ÙÙ٠حاÙØ© اÙÙاجستÙر ÙاÙدÙتÙراÙØ ÙاÙتأÙÙد عÙ٠إعداد ÙÙ Ø®Ùا٠اÙاتÙاÙÙات ÙاÙتباد٠Ùع اÙجاÙعات اÙÙØ´ÙÙرة Ù٠جÙÙع Ø£Ùحاء اÙعاÙ٠اÙدÙÙÙØ©.
  • براÙج اÙاÙترÙت اÙت٠تضÙ٠اÙÙصÙ٠إÙ٠شبÙات اÙاتصا٠ÙاÙتعاÙÙ ÙاÙتعÙ٠بÙ٠اÙØ·Ùاب ÙاÙÙعÙÙÙÙ ÙاÙÙتخصصÙÙ ÙÙ ÙختÙ٠أÙحاء اÙعاÙÙ. ÙÙØ°Ù٠جÙعÙات اÙخرÙجÙÙ Ù٠أج٠تعزÙز عÙÙÙØ© تعÙ٠اÙØ·Ùبة.

Ùع Ø°ÙÙØ ÙØ¥Ù TECNOLOGICO د٠ÙÙÙتÙر٠ÙساÙÙ Ù٠تدرÙب اÙÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙاجÙØ© اÙتحدÙات اÙÙاتجة ع٠اÙعÙÙÙØ© ÙاÙتغÙÙر اÙÙستÙر ÙÙعÙÙÙ ÙاÙتÙÙÙÙÙجÙØ§Ø ÙÙ Ø­ÙÙ Ùتح Ùرص جدÙدة ÙÙÙدÙرÙ٠اÙتÙÙÙØ°ÙÙÙ Ùرجا٠اÙأعÙا٠Ùرجا٠اÙأعÙاÙ.

المواقع

مونتيري

Address
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico
64849 مونتيري, نويفو ليون, مكسيك

بوينا فيستا

Address
Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, Tlalpan,
14380 بوينا فيستا, ولاية المكسيك, مكسيك

مدينة مكسيكو

Address
Av Lago de Guadalupe 3.5 Km, Margarita Maza de Juárez,
52926 مدينة مكسيكو, مدينة مكسيكو, مكسيك

زابوبان

Address
Avenida General Ramón Corona 2514, Nuevo México
45138 زابوبان, خاليسكو, مكسيك

موريليا

Address
Av Montaña Monarca 1340, Ejido Jesús del Monte, 58350 Morelia, Mich., Mexico
58350 موريليا, ميشواكان, مكسيك

مدينة بويبلا

Address
Vía Atlixcáyotl 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl
72453 مدينة بويبلا, بويبلا, مكسيك

مدينة مكسيكو

Address
Av. Carlos Lazo No. 100, Col. Santa Fe
مدينة مكسيكو, مدينة مكسيكو, مكسيك

سانتياغو دي كويريتارو

Address
Epigmenio González 500, San Pablo
76130 سانتياغو دي كويريتارو, كويريتارو, مكسيك

تولوكا

Address
Eduardo Monroy Cárdenas 2000, San Antonio Buenavista, San Buena Ventura
50110 تولوكا, ولاية المكسيك, مكسيك

بوينس ايرس

Address
LATAM Sede Argentina - Buenos Aires
بوينس ايرس, بوينس ايرس, الأرجنتين

لاباز

Address
LATAM Sede Bolivia - La Paz
لاباز, قسم لاباز, بوليفيا

سانتياغو

Address
LATAM Sede Chile - Santiago
سانتياغو, سانتياغو متروبوليتان المنطقة, شيلي

كالي

Address
LATAM Sede Colombia - Cali
كالي, فالي ديل كوكا, كولومبيا

قرطاجنة

Address
LATAM Sede Colombia - Cartagena
قرطاجنة, منطقة مرسية, كولومبيا

سان خوسيه

Address
LATAM Sede Costa Rica - San José
سان خوسيه, مقاطعة سان خوسيه, كوستاريكا

غواياكيل

Address
LATAM Sede Ecuador - Guayaquil
غواياكيل, غواياس, إكوادور

كيتو

Address
LATAM Sede Ecuador - Quito
كيتو, بيشينشا, إكوادور

سان سلفادور

Address
LATAM Sede El Salvador - San Salvador
سان سلفادور, إدارة سان سلفادور, إلسلفادور

أنتيغوا غواتيمالا

Address
LATAM Sede Guatemala - Guatemala
أنتيغوا غواتيمالا, قسم ساكاتبيكيز, غواتيمالا

تيغوسيغالبا

Address
LATAM Sede Honduras - Tegucigalpa
تيغوسيغالبا, قسم فرانسيسكو مورازان, هندوراس

هيوستن

Address
LATAM Sede Houston
هيوستن, تكساس, الولايات المتحدة الأمريكية

ماناغوا

Address
LATAM Sede Nicaragua - Managua
ماناغوا, إدارة ماناغوا, نيكاراجوا

مدينة باناما

Address
LATAM Sede Panamá - Panamá
مدينة باناما, فلوريدا, بنما

أسونسيون

Address
LATAM Sede Paraguay - Asunción
أسونسيون, باراغواي

ليما

Address
Torre 1, Via Principal 119, San Isidro 15073, Peru
ليما, مقاطعة دالارنا, بيرو

مقاطعة أورانج

Address
LATAM Sede Puerto Rico - San Juan
مقاطعة أورانج, كاليفورنيا, بورتو ريكو

سانتو دومينغو

Address
LATAM Sede Rep. Dominicana - Sto. Domingo
سانتو دومينغو, ديستريتو ناسيونال, جمهورية الدومنيكان

مونتيفيديو

Address
LATAM Sede Uruguay - Montevideo
مونتيفيديو, قسم مونتيفيديو, أوروغواي

كاراكاس

Address
LATAM Sede Venezuela - Caracas
كاراكاس, منطقة العاصمة, فنزويلا

IRAPUATO

Address
Paseo Mirador del Valle #445, Villas de Irapuato
IRAPUATO, غواناخواتو, مكسيك

ليون

Address
Tecnológico de Monterrey Campus León
ليون, غواناخواتو, مكسيك

سان لويس بوتوسي

Address
Av. Eugenio Garza Sada #300. Lomas del Tecnológico
سان لويس بوتوسي, سان لويس بوتوسي, مكسيك

تشيهواهوا

Address
Avenida Heroico Colegio Militar 4700, Nombre de Dios, 31300 Chihuahua
تشيهواهوا, تشيهواهوا, مكسيك

سيوداد خواريز

Address
Campus Ciudad Juarez Tecnológico de Monterrey
سيوداد خواريز, تشيهواهوا, مكسيك

Coahuila

Address
Paseo del Tecnológico 751. Colonia Ampliación La Rosita. Torreón, Coahuila
Coahuila, كواهويلا, مكسيك

سالتيلو

Address
Campus Saltillo Tecnologico de Monterrey
سالتيلو, كواهويلا, مكسيك

تامبيكو

Address
Boulevard Petrocel Km 1.3., Puerto Industrial., 89600 Altamira, Tamaulipas
تامبيكو, تاماوليباس, مكسيك

اغواسكالينتيس

Address
Av Eugenio Garza Sada 1500, Los Pocitos, 20328 Ags
اغواسكالينتيس, اغواسكالينتيس, مكسيك

سيوداد أوبريجون

Address
California 2100, Col. Obregon Norte
سيوداد أوبريجون, سونورا, مكسيك

كولياكان

Address
Blvd. Pedro Infante 3773 Pte., Recursos Hidráulicos, Congreso del Estado, 80100 Culiacán, Sinaloa, Mexico
كولياكان, سينالوا, مكسيك

هيرموسيلو

Address
Blvr. Enrique Mazón López No. 965, Hermosillo
هيرموسيلو, سونورا, مكسيك

Zacatecas

Address
Av. Pedro Coronel No. 16, Colonia Dependencias Federales. CP 98000
Zacatecas, Zacatecas, مكسيك

توكستلا جوتيريز

Address
Carretera a Tapanatepec Km. 149 + 746 Col. Juan Crispin C.P. 29020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
توكستلا جوتيريز, تشياباس, مكسيك

كويرنافاكا

Address
Autopista del Sol, Km. 104 +060, Col. Real del Puente, CP. 62790
كويرنافاكا, موريلوس, مكسيك

باتشوكا

Address
Campus Hidalgo Tecnologico de Monterrey
باتشوكا, الهيدلج من نبلاء الأسبان, مكسيك

Córdoba

Address
Eugenio Garza Sada 1, Las Quintas, 94500 Córdoba, Ver
Córdoba, فيراكروز, مكسيك

بوغوتا

Address
Calle 113 No. 7 – 80, Oficina 602, Edificio Torre AR, Bogota
بوغوتا, بوغوتا, كولومبيا

ميديلين

Address
Carrera 64-B No. 49A-30 Medellín, Colombia
ميديلين, أنتيوكيا, كولومبيا

Bucaramanga

Address
LATAM Sede Colombia - Bucaramanga
Bucaramanga, سانتاندر, كولومبيا